รายงานการประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการนิติบุคคลฯ จะมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้งซึ่งเป็นการประชุมวาระปกติ

กรณีมีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีการประชุมเป็นวาระพิเศษ