รายชื่อกรรมการนิติบุคคล ชุดที่ 1

:: วาระกรรมการ   20 กุมภาพันธ์ 2554 - 19 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 9 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีระยะเวลาการทำงาน 2 ปี   ตามข้อบังคับนิติบุคคลฯ

1. พ.ต.สุวิทย์ สระศรีโสม ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสุเนตร ไทยวงษ์ รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณชญานิศ นนทจันทร์ กรรมการฝ่ายบัญชี และการเงิน
4. คุณอิทธิพงศ์ วีรวงศ์ กรรมการฝ่ายบัญชี และการเงิน
5. คุณจตุพร สารา กรรมการฝ่ายธุรการ และประชาสัมพันธ์
6. คุณพัชรวลี ไชยเชษฐ์ กรรมการฝ่ายธุรการ และประชาสัมพันธ์
7. คุณทรงพล มิ่งแก้ว กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
8. คุณพลัฎฐ์ รัศมีอมรธัญ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
9. คุณอภิชัย ปิ่นเนตร์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
10. คุณเรวัตร กรการ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
11. คุณวีระศักดิ์ รัศมีอมรรัตน์ กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
12. คุณอำนาจ พิมพาทอง กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
13. คุณสมจิตต์ ดีวงศ์ษา กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
14. คุณปิติพงศ์ ร่มเย็น กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
15. คุณเสนาะ กวางทอง กรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค