หนังสือออก สนง.นิติบุคคลฯ 2554

หนังสือที่ส่งออก จากสำนักงานนิติบุคคลฯ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอก   โดยระเบียบแล้วจะลงนามโดยประธานกรรมการนิติบุคคลฯ หรือผู้รับมอบอำนาจ   และได้กำหนดรูปแบบของหนังสือประกอบด้วย

  • สัญลักษณ์นิติบุคคลฯ
  • เลขที่หนังสือออก คือ   พวล 9.001/2554

พวล 9 หมายถึง หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 9, 001 หมายถึง ลำดับเลขที่หนังสือ, 2554 หมายถึง พ.ศ. ที่ออกหนังสือ

หนังสือออก พวล 9.003/2554

พวล 9.003/2554

วันที่: 17 มีนาคม 2554
เรื่อง: ขอแบบแปลนงานสาธารณูปโภค งานระบบ ผังโครงการหมู่บ้านฯ และแบบผังอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรียน: คุณจิระ จูบุญส่ง  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ พฤกษา วิลเลจ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

ดาวน์โหลด

หนังสือออก พวล 9.004/2554

พวล 9.004/2554

วันที่: 16 มีนาคม 2554

เรื่อง: การแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษา วิลเลจ 9

เรียน: เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย: สำเนารายงานการประชุมใหญ่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 /2554 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษา วิลเลจ 9

ดาวน์โหลด

หนังสือออก พวล 9.005/2554

พวล 9.005/2554

วันที่: 16 มีนาคม 2554

เรื่อง: แจ้งรายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน และจัดส่งข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษาวิลเลจ 9

เรียน: ท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษา วิลเลจ 9 จำนวน 1 เล่ม

ดาวน์โหลด