รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน

ตามข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษาวิลเลจ 9  นิติบุคคลฯต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และสามารถจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพิ่มได้อีก ในกรณี

  1. คณะกรรมการเห็นสมควรเรียกประชุม
  2. สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อร้องขอ

รายงานการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 (20 กุมภาพันธ์ 2554)

ดาวน์โหลด

สรุปวาระการประชุม

  1. การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา วิลเลจ 9 /หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.10)
  2. พิจารณาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา วิลเลจ 9
  3. พิจารณาเรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง